Privacy Verklaring

Laatst bijgewerkt op 28 April 2020.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en Eigenaar 
Kjell Fruytier [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel], gevestigd in Oost-Vlaanderen, Jagerstraat 9, Wetteren, Btw-identificatienummer: 0698.953.690
 

Contact e-mailadres: [email protected]
 
1. WIE?
Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel], éénmanszaak, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Jagerstraat 9, met ondernemingsnummer BTW BE0698.953.690, en als contactpersoon de heer Kjell Fruytier ([email protected]).
 
“KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. “KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
 
Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679). 
 
2. WELKE GEGEVENS?
 
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van marketing doeleinden (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). Tevens kunnen uw gebruiksgegevens en IP adres gebruikt worden om de werking van de website te verbeteren en om aan (re)marketingdoeleinden (zie cookies).
 
KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel] kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de JOUWSUCCESISMIJNSUCCES.be-website, HARDCOREFUNNEL.be-website of KJELLFRUYTIER.com-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze websites permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel] bewaart zo weinig mogelijk gegevens lokaal.
 
3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?
 
De persoonsgegevens die verzameld worden via de website en het contactformulier worden gebruikt om de persoon te contacteren of om (re)marketingdoeleinden.
 
Voor de nieuwsbrief wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan de gebruiker. Naar bestaande klanten en volgers op sociale media-kanalen kan de nieuwsbrief verstuurd worden gesteund op het gerechtvaardigd belang. Ten allen tijde heeft de ontvanger de mogelijkheid om zich hiertegen te verzetten of te opt-outen om de nieuwsbrief.
 
De gegevens die verkregen worden voor de uitvoering van diensten door “KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” worden enkel gebruikt voor deze doeleinden en in geen geval gedeeld met derden, niet-verwerkers.
 
Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, uitgezonderd aan enkele selectief gekozen verwerkers die “KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” bijstaan bij de uitoefening van haar taken en uw gegevens voor geen andere doeleinden zullen gebruiken buiten voor de diensten aan “KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” geleverd. 
 
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
 
De persoonsgegevens worden door “KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen “KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” en de gebruiker.
 
4. NAAR WAAR TRANSFEREREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
 
We transfereren enkel persoonsgegeven aan dienstverleners die ons bijstaan bij onze activiteiten. Indien deze dienstverleners gevestigd zijn buiten de Europees Economische Ruimte is voldoen aan art. 44 en volgende van de GDPR. 
 
5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
 
“KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 
In geen geval kan “KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.
 
U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
 
6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:
 
U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” met uw persoonsgegevens maken.
 
6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 
6.2 Recht van verzet
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 
Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven. 
 
6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.
 
6.4 Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 
6.5 Uitoefening van uw rechten
U kan uw rechten uitoefenen door “KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar [email protected] of per post naar Jagerstraat 9, 9230 Wetteren, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.
 
6.6 Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 
6.7 Recht om klacht in te dienen
U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected] 
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
 
7. BIJKOMENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING
 
Juridische procedures
 
De Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde diensten.
 
De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen.
 
Veiligheidsmaatregelen
 
“KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 
In geen geval kan “KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.
 
U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
 
Wijzigingen van dit privacybeleid
 
De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan Gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Als een Gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker deze Applicatie niet verder te gebruiken. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens over Gebruikers heeft opgeslagen.

COOKIES
WIE?
 
“KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]”
Jagerstraat 9
9230 Sint-Wetteren
 
https://www.kjellfruytier.com
https://www.jouwsuccesismijnsucces.be
https://www.hardcorefunnel.be
BTW‐BE0698.953.690
 
 
WAT ZIJN COOKIES?
 
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).
 
Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.
 
Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.
 
De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. 
Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.
 
Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.
 
 
“KJELL FRUYTIER [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel]” MAAKT GEBRUIK VAN VOLGENDE COOKIES:
 
1. Noodzakelijke cookies
 
Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.
 
2. Functionele cookies
 
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.
 
3. Third party cookies
 
Deze website maakt gebruik van volgende Third-party cookies:
Google Adwords: tracking & remarketing (https://www.google.com/policies/privacy/)
Google Analytics: tracking (https://www.google.com/policies/privacy/)
Bing: UET tag (tracking & remarketing) (https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement)
Sendgrid: emailadres
Facebook: tracking & remarketing (https://www.facebook.com/policy.php)
Linkedin: tracking (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)
ActiveCampaign: tracking & remarketing (https://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/218789997-Privacy-Policy)
Clickfunnels: E-mail marketing (https://signup.clickfunnels.com/privacy-policy)
 
BEHEER VAN COOKIES
 
Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.
 
U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. 
 
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/
 
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.
 
Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:
 
Bij browser – Microsoft Internet Explorer 
• In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
• Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
• Klik op ‘OK’.
 
Bij browser – Mozilla Firefox
• Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
• Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
• Klik op ‘OK’.
 
Bij browser – Google Chrome
• Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
• Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
• Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.
0
 Advanced issue found
 
kjell fruytier

©2020 JouwSuccesIsMijnSucces.be | Kjell Fruytier

Deze website maakt geen onderdeel uit van Facebook of Facebook Inc. Deze site is op geen enkele manier gelinkt aan Facebook. Facebook is een handelsnaam van Facebook, Inc.

Kjell Fruytier [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel] Disclaimer: Wij geloven niet in “wordt snel rijk” programma’s – wij geloven alleen in hard werken, waarde toevoegen en het creëren van een omgeving waarin integriteit, passie, groei, vrijheid, contributie en resultaat centraal staat. Onze programma’s zijn vorm gegeven om jou te ondersteunen jouw boodschap met een groter publiek te kunnen delen. Zodat jij een verschil kan maken in de wereld terwijl jij en jouw (toekomstige) onderneming groeien. Als we kijken naar de wet dan kunnen en zullen wij je geen enkele garantie geven over de resultaten die je kunt behalen met de kennis, de waarde, de strategieën, tools en technieken die we je aanbieden. Wat wij wel kunnen doen is je laten zien wat voor ons gewerkt heeft, dagelijks voor onze klanten werkt en hopelijk ook bij jou de gewenste resultaten zal opleveren. Wat we in ieder geval wel weten is dat degenen die er voor de volle 100% voor gaan, hun roeping volgen, daadwerkelijk hun kennis en expertise delen met de wereld, zichtbaar zijn en iedere keer na dat ze vallen weer opstaan, de grootste kans op slagen hebben. Geen excuses, geen spijt, niet terug kijken naar wat geweest is. Wij zijn hier om jou te helpen maar jij bent degene die ACTIE moet ondernemen. Mee eens? We geven je waardevolle content, we geven je richting, strategieën die je vooruit zullen brengen. Alle producten en diensten van Kjell Fruytier [JouwSuccesIsMijnSucces|Hardcorefunnel] zijn voor educatie en informatie doeleinden. Niks op deze pagina, of op andere websites van ons, of welke content dan ook die wij delen geven wij een garantie af voor resultaten, verdiensten en succes. En daarnaast geven wij ook geen wettelijke, medische of ander professioneel advies. Ook niet als het gaat om boekhoud of belastingtechnische zaken. Alle bedragen die wij op pagina of op andere website van ons benoemen zijn illustraties of concepten als voorbeeld. Dit is dus voor jou geen garantie en vanuit ons ook geen belofte. Niet voor nu en ook niet voor de toekomst. Als je beslissingen neemt op basis van de informatie die wij delen zowel op onze website, in onze trainingen of tijdens ander contact, is er ook de mogelijkheid dat je geld verliest en misschien geen geld verdiend. Wees je bewust van je eigen verantwoordelijkheid hierin. Mocht je financiële keuzes maken of dingen aanschaffen raadpleeg dan eerst jouw financieel adviseur. Check bij jouw boekhouder, jurist of professioneel adviseur voordat je hierop actie onderneemt. Door middel van het registreren bij ons programma stem je in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op elk moment, onder welke omstandigheden dan ook. Wij delen dit met jou omdat integriteit en openheid heel erg belangrijk voor ons is. We willen graag transparant zijn. We houden onszelf en jou hierin accountable. Bedankt voor het lezen. Tot de volgende keer, een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op.

Kjell Fruytier | Jagerstraat 9 | 9230 Wetteren
BTW: BE0698.953.690 | EMAIL: [email protected]